Pytania

Sprzedałem pojazd …?

Po sprzedaży pojazdu masz 14 dni, by poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.  Możesz zgłosić sprzedaż wypełniając formularz na stronie ubezpieczyciela  załączając umowę lub fakturę lub zgłosić się do swojego agenta. Prawidłowo wypełniona umowa musi zawierać datę sprzedaży oraz pełne dane kupującego i sprzedającego. Nabywca ma prawo kontynuować ubezpieczenie, dlatego należy mu przekazać obowiązującą polisę OC. Jeżeli polisa była opłacona w całości i oprócz ubezpieczenia OC miałeś ryzyka dobrowolne (np. Autocasco, NNW), zostaną one rozwiązane z dniem sprzedaży pojazdu, a niewykorzystana składka będzie zwrócona W przypadku, gdy nabywca złoży wypowiedzenie OC, przysługuje Ci zwrot składki z OC.

Kupiłem pojazd…?

Od dnia zakupu prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia przechodzą na Ciebie wraz z zakupionym pojazdem. Składka z polisy, którą otrzymałeś od zbywcy, pomimo opłacenia w całości może być rekalkulowana przez ubezpieczyciela, dlatego skontaktuj się z agentem i sprawdź, czy nie będziesz miał dopłaty. Pamiętaj!  Umowa OC nabywcy ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta, to znaczy, że nie przedłuży się automatycznie. Brak zawarcia nowej umowy skutkuje przerwą w ubezpieczeniu. Przekaż kopię polisy swojemu agentowi, a on przypomni  Ci o kończącym się ubezpieczeniu.  Jeżeli nie chcesz korzystać z ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu, złóż wypowiedzenie umowy – polisa zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia.

Czy potrzebuję ubezpieczenia OC w życiu prywatnym?

Może się zdarzyć, że podczas jazdy na rowerze zarysujesz czyjś samochód. Chwila nieuwagi i wózek z zakupami na parkingu pod sklepem uderza w pojazd lub co gorsze w osobę. Twoje dzieci grając w piłkę wybiją szybę u sąsiada. Lubisz jeździć na nartach, a co jeżeli z Twojej winy dojdzie do zderzenia z innym narciarzem na stoku? Albo Twój pies poszarpie komuś ubranie?  Zalałeś sąsiada, nie odśnieżyłeś chodnika… przykładów jest wiele. Niestety, wypadki chodzą po ludziach. OC w życiu prywatnym zabezpieczy Ciebie przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku ze szkodami w życiu prywatnym. Warto się ubezpieczyć i rozszerzyć ochronę na bliskich.

Jaka kara za przerwę w ubezpieczeniu OC?

Za brak ubezpieczenia obowiązkowego OC  pojazdów mechanicznych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nakłada karę w kwocie uzależnionej od: okresu w jakim pojazd pozostawał bez ubezpieczenia w bieżącym roku, rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl) i od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Suma będąca podstawą do wyliczenia kary  to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą ustala na każdy rok kalendarzowy Minister Pracy i Polityki Społecznej:

 

samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

zaległość do 3 dni – 20% opłaty karnej,

zaległość od 4 do 14 dni – 50 proc. opłaty karnej,

zaległość powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej.

Dodatkowo, w przypadku gdy jesteś sprawcą szkody konieczność pokrycia jej kosztów i mandat karny, który nakłada policja.

Co to są koszty poszukiwania przyczyny szkody?

Koszty poszukiwania przyczyny szkody, dotyczą ubezpieczenia domu, mieszkania, budynku, to  koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca  i usunięcia awarii np. kucia ścian czy podłogi.

Co to jest udział własny?

Udział własny – wskazana w umowie ubezpieczenia wartość, o którą Ubezpieczyciel  zmniejsza wypłatę odszkodowania, może być wyrażona kwotowo lub procentowo.

Co oznacza termin konsumpcja sumy ubezpieczenia?

Ubezpieczyciel zmniejsza sumę ubezpieczenia (wartość przedmiotu ubezpieczenia) o kwotę wypłaconego odszkodowania oraz o równowartość kosztów zrealizowanych usług.

Jak określić wartość mienia do ubezpieczenia?

Wartość ubezpieczenia mienia (suma ubezpieczenia) dla domu to wartość odtworzeniowa, dla mieszkania i pojazdu wartość rynkowa, z tym, że w przypadku pojazdu, wartość rynkowa ustalana jest w oparciu o system np. Eurotax, Audatex czy InfoExpert. W przypadku samochodu fabrycznie nowego najczęściej przyjmuje się kwotę z  faktury.

Wartość odtworzeniowa, czy rzeczywista?

Wartość odtworzeniowa, to wartość mienia pozwalająca w przypadku szkody na wypłatę przez  zakład ubezpieczeń odszkodowania, które pozwoli Ci naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju.  Natomiast w przypadku ubezpieczenia na wartość rzeczywistą zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy.

Jak powinienem się zachować po wystąpieniu szkody komunikacyjnej?

Obowiązkiem jest udzielenie pomocy  i przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych i zapobieżenie zwiększenia się szkody. Niezwłocznie należy powiadomić Policję o zdarzeniu z ofiarami w ludziach i o zdarzeniu, które mogło powstać w wyniku przestępstwa lub wykroczenia (w tym w wyniku wandalizmu). Ustalić numer polisy OC sprawcy i nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego,  jeżeli jesteś sprawcą szkody udostępnić te informacje poszkodowanemu. Sporządzić protokół z powstania szkody, oświadczenie sprawcy szkody, wypełnić stosowne dokumenty przekazane przez Ubezpieczyciela, a także stosować się do jego  zaleceń  oraz udzielać  informacji i pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody.

Czy mogę zgłosić roszczenie za utratę wartości rynkowej pojazdu na skutek kolizji?

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu w związku z kolizją. Uznanie szkody w ww. zakresie zależy od wieku pojazdu (okres eksploatacji do sześciu lat), wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz skali aktualnych uszkodzeń. Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów (nr 1/2009 z 12 lutego 2009 r.), zatwierdzonej 12 lutego 2009 r. uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD

PRZYDATNE LINKI

RZECZNIK FINANSOWY  https://rf.gov.pl/ 

REJESTR AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH https://au.knf.gov.pl/Au_online/

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY  https://www.ufg.pl

SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH ISAP  http://isap.sejm.gov.pl/