UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczenie domu i mieszkania, to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych.  Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu  domu  lub  mieszkania, jego  wyposażenia,  garażu  i  innych  budynków  wskutek  zdarzeń  losowych  (np.  pożaru, powodzi)  oraz  kradzieży  z  włamaniem  lub  rabunku.  Ubezpieczenie mienia może być zawarte w wariancie od wszystkich ryzyk i obejmuje szkody, oprócz wyłączonych z zakresu, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli ubezpieczającego. Ubezpieczenie  obejmuje  również odpowiedzialność  cywilną  (OC)  ubezpieczonego, z rozszerzeniem o amatorskie uprawianie sportów (narty, rower),  a  w  ramach  ubezpieczenia  ochrony  prawnej  finansowane są  koszty  pomocy  prawnej będące wynikiem wystąpienia szkody.  W  ramach  pakietu  możliwe  jest  ubezpieczenie  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  (NNW)  oraz  śmierci. Dodatkowo w pakiet oferuje ubezpieczenia assistance obejmujące: np. wizytę lekarza, hydraulika, ślusarza, czy  zorganizowanie natychmiastowej pomocy w przypadku szkody, powodującej brak możliwości dalszego zamieszkiwania w ubezpieczonej nieruchomości.  W pakiecie ubezpieczenia domu i mieszkania można ubezpieczyć mienie podręczne poza domem, a także odpowiedzialność cywilną najemcy i NNW. Ochroną ubezpieczeniową można objąć  budynek w trakcie budowy, czy rozbudowy  oraz  dom letniskowy. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.