UBEZPIECZENIE POJAZDU
INDYWIDUALNIE I FLOTY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku  z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj  agenta.

ZIELONA KARTA

Zielona  Karta, to międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,  za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie państw, które są zrzeszone w Systemie Zielonej Karty (https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu) , a nie należą do Unii Europejskiej… chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

AUTO CASCO

Ubezpieczenie obejmuje: zderzenie się pojazdów,  pożar, wybuch, zatopienie pojazdu, uszkodzenie na skutek wandalizmu, uszkodzenie przez przewożony sprzęt sportowy, kradzież części lub całości pojazdu. W ramach auto casco ochroną objęte jest wyposażenie dodatkowe i koszt dorobienia kluczy w przypadku ich zniszczenia lub utraty. Ubezpieczenie można wykupić w wariancie od wszystkich ryzyk, ubezpieczyciel odpowiada wówczas za szkody  wewnątrz pojazdu wyrządzone nieumyślnie przez kierowcę, pasażerów lub przewożony ładunek, a także szkody powstałe na skutek zwarcia w instalacji, czy samoczynnego stoczenia się pojazdu.

ASO – rozliczenie szkody na podstawie faktury dokumentującej naprawę pojazdu, wystawionej przez zakład dokonujący tej naprawy z zastosowaniem części nowych oryginalnych producenta.

SIEĆ PARTNERSKA – rozliczenie szkody na podstawie faktury dokumentującej naprawę pojazdu, wystawionej przez zakład współpracujący  z ubezpieczycielem z zastosowaniem części alternatywnych

KOSZTORYS – wycena uwzgledniająca zużycie eksploatacyjne części sporządzona przez uprawnionego pracownika ubezpieczyciela. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

MINI CASCO

Ubezpieczenie od kradzieży całego pojazdu lub szkody całkowitej, której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW

Ubezpieczenie obejmuje: śmierć kierowcy lub pasażerów pojazdu, uszczerbek na zdrowiu, leczenie szpitalne, operacje i zabiegi ambulatoryjne, pokrycie kosztów zakupu środków opatrunkowych, lekarstw, przedmiotów ortopedycznych, czasową niezdolność do wykonywania pracy lub nauki. Ochrona ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe podczas ruchu i postoju pojazdu, a także w trakcie bieżącej obsługi pojazdu, wsiadania i wysiadania z pojazdu. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

ASSISTANCE

Ubezpieczenie  assistance  to organizacja i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W zależności od wykupionego wariantu ubezpieczenia assistance, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu, pojazd zastępczy, pomoc w przypadku awarii ogumienia lub w przypadku rozładowania akumulatora, zmiennika kierowcy, noclegi dla podróżnych. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

OCHRONA PRAWNA

Ubezpieczenie ochrony prawnej, to pomoc prawna wraz z zastępstwem procesowym w przypadku ochrony interesów prawnych związanych z użytkowaniem i posiadaniem pojazdu. Ochrona obejmuje Ubezpieczonego i jego osoby bliskie będące pasażerami lub kierowcami pojazdu. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

Stała suma ubezpieczenia – wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy zostaje utrzymana przez cały okres ubezpieczenia. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu wysokość odszkodowania liczona jest od wartości  pojazdu z dnia zawarcia umowy. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

BAGAŻ

Ubezpieczeniem objęty jest  bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych od zniszczenia lub utraty na skutek zdarzeń wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a w szczególności: zderzenia się pojazdu, kradzieży, wandalizmu, gradu, huraganu, pożaru… Do bagażu zalicza się przedmioty wykorzystywane w życiu prywatnym znajdujące się poza miejscem zamieszkania lub przedmioty będące w czasowym posiadaniu przez Ubezpieczonego np. przedmioty wypożyczone przez pracodawcę. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia dodatkowego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem auto casco np. urządzenia i elementy pojazdu, które nie zostały zamontowane fabrycznie: spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności, nawigacja, folia dedykowana do oklejania nadwozia pojazdu oraz foteliki do przewozu dzieci. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

UBEZPIECZENIE SZYB

Ubezpieczenie szyb obejmuje naprawę albo wymianę zniszczonej lub uszkodzonej szyby (przedniej, tylnej lub bocznej). Usługa naprawy lub wymiany realizowana jest za pośrednictwem wskazanego przez ubezpieczyciela punktu obsługi. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.