UBEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa, to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych skierowanych do przedsiębiorców: osób fizycznych, prawnych. Ochrona obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budowli, budynków z wyposażeniem, nakładów  inwestycyjnych, maszyn i  urządzeń, środków obrotowych,  mienia  pracowniczego  oraz  mienia przyjętego  w  celu wykonania  usługi  wskutek  zdarzeń  losowych  (np.  pożaru, huraganu),  a  także kradzieży z włamaniem lub rabunku. Pakiet oferuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, oprogramowania od szkód materialnych, mienia od wandalizmu oraz oszkleń od stłuczenia. Ubezpieczenie mienia może być zawarte w wariancie od wszystkich ryzyk i obejmuje szkody (oprócz wyłączonych z zakresu) o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego. W ramach pakietu można ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną (OC) przedsiębiorcy z rozszerzeniem o szkody w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu. Dodatkowo pakiet dla przedsiębiorstw można rozszerzyć o ubezpieczenie NNW  i ubezpieczenie towarów w przewozie cargo. W ramach usług assistance  organizowana jest pomoc specjalisty np. hydraulika, czy pomoc medyczna. Ubezpieczenie ochrony  prawnej zapewnia  organizację  i  pokrycie  kosztów  obrony  interesów  prawnych ubezpieczonego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje ubezpieczeniowe to  instrument dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych, przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają ich płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów. Gwarancja ubezpieczeniowa, zawiera zobowiązanie ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia pieniężnego na wypadek nie wywiązania się z obowiązku zapłaty należności przez dającego zlecenie.

Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z możliwych form wniesienia wadium w przetargu. Wypłata zostaje zrealizowana w przypadkach spełnienia przesłanek zatrzymania wadium określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe.

W ramach gwarancji należytego wykonania umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych.

W gwarancji należytego usunięcia wad i usterek ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek w wykonanym dziele. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia beneficjenta wynikające z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady.

W gwarancji zwrotu zaliczki ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonawca, który uzyskał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczy jej lub nie zwróci w terminie określonym w umowie.

Dostępność produktu ubezpieczeniowego jest uzależniona od oferty danego ubezpieczyciela. Pełne  informacje  podawane są  przed  zawarciem  umowy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia….chcesz wiedzieć więcej zapytaj agenta.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz podając swoje dane kontaktowe, a także opisz jakim ubezpieczeniem jesteś zainteresowany. 

Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i przedstawimy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia.